رزین پرولایت مدل C100E

شرکت روماک پالایش پارس عرضه کننده رزین با برند پرولایت در مدلهای C100 , C100E , MB400 , A400 , A500 , A520E میباشد .

رزین C100E

رزین پرولایت مدل C100E – رزین‌ها

رزین‌های موازنه کننده یون ، ذرات جامدی هستند که می‌توانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتررزین پرولایت مدل C100Eیکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده‌ها با محلول‌های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون ، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال ، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکالهای آنیونی SO2-3 می‌باشد که کاتیون متحرکی مثل +H یا +Na به آن هستند.

این کاتیونهای متحرک می‌توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون‌های متحرکی مثل -Cl یا -OH به آن متصل می‌باشد. در اثر تعویض یون ، کاتیون‌ها یا آنیون‌های موجود در محلول با کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در رزین تعویض می‌شود ، بگونه‌ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می‌ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروکار داریم بدون آنکه جامد در محلول حل شود. برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

خود دارای یون باشد.

در آب غیر محلول باشد.

فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد ، بطوریکه یونها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.

در مورد رزین پرولایت مدل C100E هر دانه رزین با آنیون غیر تحرک و یون متحرک +H را می‌توان همچون یک قطره اسید سولفوریک با غلظت ۲۵% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد که فقط کاتیون می‌تواند از ان عبور نماید.

 PDF کاتالوگ  پرولایت مدل C100E

 

رزین پرولایت مدل C100E

Purolite® C100E

Gel Strong Acid Cation Resin – Sodium Form

Principal Applications

*Domestic water softening

*Food and beverage processing

*Industrial softening

Advantages

*Efficient regeneration

*Good kinetic performance

*Low extractables

Typical Physical and Chemical Characteristics:

Application

Softening – Domestic/Industrial/Food grade

Polymer Structure

Gel polystyrene crosslinked with DVB

Appearance

Amber, clear spherical beads

Functional Group

Sulfonic acid 

Ionic Form as Shipped

Na+

Total Capacity (min.)

۱٫۹ eq/l (41.5 Kgr/ft3) (Na+ form) 

Moisture Retention

۴۶ – ۵۰ % (Na+ form) 

Particle Size Range

۳۰۰ – ۱۲۰۰ µm 

<300 µm (max.)

۱ % 

Uniformity Coefficient (max.)

۱٫۷ 

Reversible Swelling Ca2+ → Na+

۸ % 

Reversible Swelling, Na+ → H+ (max.)

۱۰ % 

Specific Gravity

۱٫۲۷ 

Shipping Weight (approx.)

۸۰۰ – ۸۴۰ g/l (50 – 52.5 lb/ft3) 

Temperature Limit

۱۲۰°C (250°F)