رزین پرولایت مدل c100

رزین پرولایت مدل c100

رزین پرولایت مدل c100

c100 رزین پرولایت مدل

 PDF کاتالوگ رزین پرولایت مدل c100

Purolite® C100

رزین پرولایت مدل c100

Gel Strong Acid Cation Resin – Sodium Form

Typical Packaging
1 CF bag
35 CF Supersack
42 CF Supersack
5 CF drum (fiber)
Bulk Tanker
Principal Applications
Industrial softening
Industrial demineralization when regenerated with acids
Advantages
High operating capacity
Good kinetic performance
Excellent physical and chemical stability
Systems
Coflow regenerated systems
Additional Information
Available in H+ form
Available in other particle size ranges
Available in potable water grade
Other grades available for counterflow regenerated systems
Typical Physical and Chemical Characteristics
Application Softening and Demineralization 
Polymer Structure Gel polystyrene crosslinked with DVB 
Appearance Amber, clear spherical beads 
Functional Group Sulfonic acid 
Ionic Form as Shipped Na+ 
Total Capacity (min.) 2.0 eq/l (43.7 Kgr/ft3) (Na+ form) 
Moisture Retention 44 – 48 % (Na+ form) 
Particle Size Range 300 – 1200 µm 
<300 µm (max.) 1 % 
Uniformity Coefficient (max.) 1.7 
Reversible Swelling, Na+ → H+ (max.) 8 % 
Specific Gravity 1.29 (Na+ form) 
Shipping Weight (approx.) 800 – 840 g/l (49.9 – 52.4 lb/ft3) 
Temperature Limit 120°C (250 °F) 


رزین‌ها

رزین‌های موازنه کننده یون ، ذرات جامدی هستند که می‌توانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده‌ها با محلول‌های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون ، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال ، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکالهای آنیونی SO2-3 می‌باشد که کاتیون متحرکی مثل +H یا +Na به آن هستند.

این کاتیونهای متحرک می‌توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون‌های متحرکی مثل -Cl یا -OH به آن متصل می‌باشد. در اثر تعویض یون ، کاتیون‌ها یا آنیون‌های موجود در محلول با کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در رزین تعویض می‌شود ، بگونه‌ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می‌ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروکار داریم بدون آنکه جامد در محلول حل شود. برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

خود دارای یون باشد.

در آب غیر محلول باشد.

فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد ، بطوریکه یونها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.

در مورد رزین‌های کاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر تحرک و یون متحرک +H را می‌توان همچون یک قطره اسید سولفوریک با غلظت 25% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد که فقط کاتیون می‌تواند از ان عبور نماید.